Organització

– Assemblees

Mac opera a través d’assemblees obertes que figuren com a màxim òrgan polític, i que es composen per tots els membres que formen part del projecte, la responsabilitat i la bona gestió de l’espai dependran completament d’aquesta.
• L’ Assemblea General Semestral dicta unes línies d’actuació anuals en cadascun dels àmbits i cedeix la gestió quotidiana o executiva a l’Assemblea Quinzenal, reservant-se així les qüestions més importants com les de modulació, canvi d’usos ordinaris, usos extraordinaris i altres qüestions de rellevància general.
Se’n fan dues a l’any; una l’abril i una altra a l’octubre.
• L’Assemblea Quinzenal és on es posen en comú les línies de treball de totes les comissions i la coordinació entre elles. També s’utilitzen per prendre decisions com a col·lectiu en qualsevol àmbit.
• L’ Assemblea Extraordinària es convocarà en moments puntuals per tal de tractar únicament un fet concret i de caràcter extraordinari.
Totes les decisions es prenen per consens, intentant arribar sempre a un acord entre els diferents punts de vista. Es mira així de garantir la representació de la minoria.

– Comissions de treball

Les comissions són petits grups de treball centrats en un treball o projecte concret. Cada comissió ha de tenir un o diversos responsables que assisteixin a l’Assemblea Quinzenal amb regularitat per garantir una bona coordinació.
Hi ha comissions organitzatives com poden ser secretaria o tresoreria, permanents, com informàtica o publicitat, puntuals que es creen per portar a terme un projecte concret i subcomissions formades per donar suport concret a una comissió.
Les comissions s’han de finançar a elles mateixes el màxim possible. L’assemblea ajudarà en la mesura que sigui possible a aquelles comissions que ho demanin o ho necessitin per l’execució del seu projecte. En finalitzar l’any o en dissoldre’s cada comissió ha de presentar als tresorers un estat de comptes clar.